Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky bližšie vymedzujú práva a povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu (ďalej len “predávajúci”) a zákazníka (ďalej len “kupujúci”) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Pre obe zmluvné strany sú tieto Obchodné podmienky záväzné. Ich akceptáciu potvrdzuje kupujúci odoslaním záväznej objednávky.

2. Prevádzkovateľ internetového obchodu

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na URL adrese https://eshop.klimastork.sk je spoločnosť Stork s. r. o., Beniakovce 177, 044 42 Beniakovce, IČO: 52 691 420, IČ DPH: SK2121113280, zastúpená konateľom Martinom Kaľavským.

Spoločnosť je zapísaná v obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 47488/V. Pre kontakt s prevádzkovateľom internetového obchodu slúži telefónne číslo +421 905 309 464 a e-mailová adresa info@klimastork.sk.

Orgán dozoru:
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
P. O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava
Odbor ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/58272 159

Bankové spojenie:
banka: Tatra banka, a.s.
č. účtu: 294 0111 826/1100
IBAN: SK97 1100 0000 0029 4011 1826 

3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Objednávka zo strany kupujúceho sa považuje za záväznú jej odoslaním a zo strany predávajúceho jej potvrdením zaslaným späť na e-mailovú adresu kupujúceho. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) sa považuje za záväznú pre obe strany pokiaľ nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v dobe jej potvrdenia.

4. Potvrdenie a storno objednávky

Potvrdenie objednávky a informáciu o odoslaní objednaného tovaru posiela predávajúci e-mailom. Faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný a dodací list je kupujúcemu zasielaná spolu s objednaným tovarom. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo problémov, súvisiacich s objednávkou alebo objednávaným tovarom, sa predávajúci zaväzuje kontaktovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky, v závislosti od aktuálnej dostupnosti kupujúceho.

Pre storno objednávky, ktorá ešte nebola vybavená je potrebné čo najskôr kontaktovať predávajúceho a uviesť číslo objednávky. Ak bola objednávka zaplatená bankovým prevodom, peniaze sa predávajúci zaväzuje vrátiť najneskôr do 10 dní na účet kupujúceho. V prípade platby cez STRIPE, alebo platby na dobierku sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na interné pravidlá jednotlivých prevádzkovateľov uvedených služieb.

5. Cena tovaru a služieb

Ceny tovarov a služieb sú uvádzané v eurách, vrátane zodpovedajúcej DPH pri každom produkte alebo službe samostatne. Prípadná akciová cena je platná do dátumu uvedeného v detaile produktu (služby) alebo do vypredania zásob.

6. Spôsob platby

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výber z troch spôsobov platby:

 • platba platobnou kartou Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard,
 • platba prevodom na základe pro-forma faktúry na účet v Tatra banke: SK97 1100 0000 0029 4011 1826.

Pri voľbe platby platobnou kartou bude kupujúci po dokončení objednávky presmerovaný na zabezpečený platobný server poskytovateľa služby STRIPE, kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a čiastka vo výške kúpnej ceny odpočítaná z účtu kupujúceho. Celý proces platby platobnou kartou prebieha výhradne na zabezpečených stránkach firmy STRIPE, teda mimo stránok predávajúceho, ktorý tak nemá prístup k žiadnym údajom z platobnej karty kupujúceho. V prípade neúspešnej platby platobnou kartou navrhne predávajúci kupujúcemu alternatívny spôsob platby.

7. Doprava a doručenie tovaru

Dopravu na adresu určenia zabezpečuje predávajúci prostredníctvom kuriérskej služby. Doprava tovaru v rámci Slovenskej republiky je pre všetky objednávky bezplatná. Ak tovar, alebo oznámenie o jeho uložení nebolo kupujúcemu doručené ani do 7 dní po doručení e-mailu o jeho odoslaní, je potrebné o tom bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Doručený tovar je kupujúci v zmysle týchto Obchodných podmienok povinný prevziať. V prípade neprevzatia tovaru je toto považované za porušenie zmluvných Obchodných podmienok kupujúcim. Výnimkou je viditeľne poškodená zásielka.

Doručenie tovaru je možné po potvrdení o jeho vyskladnení aj osobným odberom v pobočkách predávajúceho, počas otváracích hodín uverejnených na https://www.klimastork.sk/index.php/kontakty.

8. Dodacie lehoty

Dodanie objednaného tovaru je podľa skladovej dostupnosti a prepravných možností predávajúceho realizované v čo najkratšom možnom čase, obvykle do 4-10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. V špecifických prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia. V prípade objednania služby “Montáž” bude kupujúci kontaktovaný predávajúcim za účelom dojednania obhliadky miesta realizácie a termínu montáže. Montáž prebehne do 14 dní od obhliadky.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na miesto uvedené v objednávke a jeho prevzatie kupujúcim alebo ním poverenou osobou. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené oneskorením odoslania alebo doručenia predmetu objednávky a to z akéhokoľvek dôvodu. Rovnako tak nepreberá predávajúci zodpovednosť za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom. V prípade doručenia nekompletnej alebo mechanicky poškodenej zásielky (balíka) je potrebné tento stav nahlásiť predávajúcemu najneskôr do 24 hodín od jeho doručenia. Nekompletnosť zásielky alebo mechanické poškodenie výrobku nahlásené po tomto termíne nemusí byť zo strany predávajúceho uznané.

9. Vrátenie a výmena tovaru

Všetok zakúpený nepoužitý a nepoškodený tovar je možné do 14 dní od jeho prevzatia vrátiť bez udania dôvodu. Keďže pri vrátení tovaru ide o odstúpenie od kúpnej zmluvy, je nutné ho realizovať v písomnej forme. Informáciu o odstúpení od kúpnej zmluvy pošle kupujúci e-mailom na info@klimastork.sk, následne mu predávajúci pošle “Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy”, ktorý kupujúci vyplní a spolu s tovarom pošle predávajúcemu.

Predávajúci môže nepoškodený a nepoužitý tovar vymeniť za iný, poskytnúť zľavu v hodnote vráteného tovaru pri ďalšom nákupe alebo vrátiť peniaze za tovar. Vrátenie peňazí za tovar prebehne bankovým prevodom, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

Tovar v zmysle tohto bodu nie je možné vrátiť ak:

 • javí známky používania,
 • bol mechanicky poškodený,
 • nie je v pôvodnom originálnom neporušenom balení (ak bol rozbalený),
 • nie je kompletný (príslušenstvo, záručný list, návod na použitie a pod.).

Náklady na vrátenie tovaru v zmysle tohoto článku hradí v plnej miere kupujúci. Ak zákazník vráti tovar neoprávnene, a teda v rozpore s horeuvedeným, bude mu následne doručený späť na jeho náklady.

10. Záručná doba a reklamácia tovaru

Záručná doba poskytovaná na všetok zakúpený tovar je stanovená zákonom v trvaní 24 mesiacov (ak nie je pri konkrétnom produkte uvedené inak). Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

V prípade reklamácie tovaru je potrebné vopred informovať predávajúceho e-mailom na info@klimastork.sk. Predávajúci následne zašle kupujúcemu “Reklamačný formulár”, ktorý je potrebné vyplniť a zaslať predávajúcemu. Po obdržaní Reklamačného formulára bude predajca kupujúceho bezodkladne kontaktovať za účelom vyjadrenia sa k reklamácii. V prípade uznanej reklamácie je možné tovar vymeniť za rovnaký typ, alebo ho nahradiť iným v rovnakej hodnote, prípadne vrátiť peniaze za tovar. Lehota stanovená na vybavenie reklamácie je 30 dní od doručenia Reklamačného formulára predávajúcemu. Predávajúci má právo odmietnuť reklamáciu tovaru, ktorý bol poškodený alebo neúplný.

11. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem ARS má kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu

12. Ochrana a spracovanie osobných údajov

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky, dodania tovaru a za účelom zasielania informačného newsletteru.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ číslo telefónu a mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že si je vedomý, že predávajúci v zmysle zákona 18/2018Z.z.. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spracúva a uschováva jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a bude ich spracovávať za účelom poskytnutia dohodnutej služby, či predaja tovaru, ako aj na základe osobitných predpisov.

Kupujúci si je zároveň vedomý, že Predávajúci pri svojej činnosti využíva, môže využívať ďalších dodávateľov, či obchodných partnerov, ktorý majú prístup k osobným údajom Kupujúceho. Títo sú však viazaní zmluvou o sprostredkovaní a osobné údaje Kupujúceho chránia v súlade s legislatívou o ochrane osobných údajov. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Kupujúci si je vedomý, že Predávajúci mu v rámci oprávnených činností prevádzkovateľa môže zasielať správy o ponukách a akciách Predávajúceho a iné reklamné či propagačné materiály. Kupujúci môže v budúcnosti toto zasielanie odmietnuť a svoj súhlas odvolať na ktoromkoľvek z kontaktov uvedených na tejto web stránke.

Kupujúci zároveň potvrdzuje, že si je vedomý, že ďalšie informácie o spôsoboch a účeloch spracúvania má možnosť nájsť v sekcii Ochrana osobných údajov.

13. Záverečné ustanovenia

V prípade, že by niektoré z ustanovení týchto Obchodných podmienok bolo z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí týchto Obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za technické, dizajnové a užitkové vlastnosti predávaného tovaru. Rovnako tak nenesie zodpovednosť za prípadné straty alebo poškodenia majetku alebo zdravia, či už priame alebo nepriame, spôsobené vadou dodaného tovaru. Tieto Obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia.

  

V Košiciach, dňa 19. júla 2023
Stork s. r. o.

logo klimastork new 10a

© 2022-2023 | Stork s. r. o. | Created by Tvorba webovych stranok, e-shopov na mieru Kosice | Presov | Poporad | Redesign by ATELIER100

homeusercartchevron-down
0
  0
  Váš košík
  Váš košík je prázdnyNávrat do obchodu